Werkgever

Als werkgever streeft u naar het beste voor uw personeel. Uw pensioenadviseur of verzekeraar regelt het pensioen voor uw werknemers. Dat is lang goed gegaan, totdat één van uw huidige werknemers een claim indient voor pensioenverlies. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat betekent dit voor u als werkgever? Op deze pagina krijgt u alle nodige informatie hierover.  

Beperk de claim door de samenwerking met uw werknemer

Behoud uw werknemer en de band met uw werknemer 

Hoe ontstaat pensioenverlies voor uw werknemers

Wijzigingen in pensioenregelingen zijn tijdens een langdurig dienstverband onvermijdelijk. Pensioenregelingen worden telkens versoberd en werknemers lopen meer risico's (langleven, beleggingen en rente). Fiscale wetswijzigingen met betrekking tot pensioen hebben meestal een negatief effect op de hoogte van pensioen. 


De praktijk leert dat de informatievoorziening over wijzigingen in pensioenregelingen tekortschiet. Uit recente jurisprudentie  blijkt dat werknemers vaak niet 'welbewust' hebben ingestemd met de versobering van de pensioenregeling. Van ‘welbewustheid’ kan pas sprake zijn wanneer de werknemer op de hoogte is gesteld van de financiële consequenties van een wijziging voor zijn uiteindelijke pensioenrechten.Welbewuste instemming 

Als er wijzigingen plaatsvinden in pensioenregelingen wordt u als werkgever hierbij geadviseerd door uw pensioenverzekeraar of door uw pensioenadviseur. De informatie die u van deze partijen krijgt deelt u met uw werknemers.

Dit doet u met de beste bedoelingen, om uw werknemers te informeren over de gevolgen van de wijzigingen. Mocht achteraf blijken dat de informatie onvoldoende is, dan is er geen sprake van welbewuste instemming en blijft u als werkgever toch verantwoordelijk voor eventuele pensioenschade.


Jurisprudentie toont aan dat het geven van voorlichting over wijzigingen in de pensioenregeling te opportunistisch blijkt te zijn. Daarnaast kan er tijdens de kennisoverdracht ruis ontstaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer sprake is van onvoldoende informatie vanuit uw pensioenadviseur of pensioenverzekeraar, maar wellicht ook door de perceptie van uw werknemers.


Op deze manier ontstaat er onbewust een discrepantie tussen datgene wat de werknemers weten en wat ze zouden moeten weten over de wijzigingen van de pensioenregeling.Het beste voor u en uw werknemer

Wanneer één (of meer) van uw werknemer(s) een claim indient, wordt deze ondersteund door ons team van pensioendeskundigen, procesfinanciering en de arbeids- en pensioenrechtadvocaten. Bij voorkeur betrekken wij u actief bij dit proces. Wij bieden u dezelfde ondersteuning (en procesfinanciering) wanneer u besluit samen met uw werknemer op te trekken jegens uw pensioenadviseur of pensioenverzekeraar.


Samen met u en uw werknemer streven wij naar het beste resultaat voor beiden partijen. Op deze manier ontvangt uw werknemer het pensioen waar hij recht op heeft, wordt de schade die u als werkgever oploopt beperkt en kunt u de fijne band met uw werknemer behouden.

Schakel onze hulp in