Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem contact met ons op via onderstaande knop.

Waaruit bestaat mijn pensioen volgens Nederlandse wetgeving?

Pensioen wordt opgebouwd in een drie pijlersysteem.

De eerste pijler is de algemene oudedagsvoorziening die wordt opgebouwd voor alle Nederlandse ingezetenen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit is een inkomensonafhankelijke uitkering die een Nederlandse ingezetene opbouwt met 2% per jaar in de periode van 50 jaar gelegen tussen de aanvangsleeftijd en AOW-leeftijd. De premie die hiervoor wordt betaald zit ingesloten in de loonbelasting en inkomstenbelasting.

De tweede pijler bestaat uit een aanvullende oudedagsvoorziening uit pensioenregelingen. Deze regelingen maken deel uit van de arbeidsvoorwaarden en zijn uitsluitend mogelijk als er sprake is van een loondienstverband.

De derde pijler bestaat uit datgene wat men zelf nog aanvullend spaart in de privésfeer. Hiervoor kan men bijvoorbeeld lijfrentepremies storten, dit zijn fiscaal aftrekbare bedragen tot een zekere limiet.

Wat is een eindloonregeling?

Bij een eindloonregeling hangt het pensioen af van het aantal dienstjaren en het laatst verdiende salaris.

Wat is een beschikbare premieregeling?

Een beschikbare premieregeling is een regeling waarbij u geen zekerheid heeft over de hoogte van uw pensioen. U krijgt op de pensioendatum een kapitaal uitgekeerd, dat u op dat moment moet omzetten in een jaarlijkse pensioenuitkering. De hoogte van dit uiteindelijke pensioen is bijzonder sterk afhankelijk van de rente op dat specifieke moment. Hoe lager de rente is, hoe lager ook uw pensioen zal zijn. Daarnaast bent u afhankelijk van de resterende levensverwachting op uw pensioendatum. Hoe langer deze is, hoe lager uw pensioen zal zijn en omgekeerd. Tevens is de hoogte van uw pensioen afhankelijk van het rendement dat u behaalt in de periode tot aan uw pensioendatum. U loopt bij een beschikbare premieregeling dus het risico van een lagere rente dan verwacht, een hogere levensverwachting en een lager rendement dan u had verwacht.

Mijn pensioen valt tegen. Mogelijk is er pensioenschade. Kan ik de schade claimen?

Uit de rechtspraak blijkt, dat u als werknemer expliciet moet worden gewaarschuwd voor de risico’s die u loopt bij de wijziging van pensioenregelingen. Daar blijkt in de praktijk bijna per definitie in tekort geschoten te zijn en die schade kunt u wellicht verhalen. Specifiek bij de wijziging van eindloonpensioen naar beschikbare premie regelingen heeft u een goede kans uw schade alsnog te verhalen. De Hoge Raad heeft onlangs een expliciete waarschuwingsplicht neergelegd voor de risico’s die u als werknemer hierbij loopt. De risico’s moeten zeer concreet en inzichtelijk worden gemaakt (zie tabblad rechtspraak).

Op basis van ‘no cure no pay’ verhalen wij pensioenschade voor u (zie tabblad Hoe gaan wij te werk). Door het invullen van onderstaande vragen kunt u zien of u een mogelijkheid tot schadevergoeding heeft.

Wanneer heb ik een pensioenclaim?

Een pensioenclaim heeft u als uw pensioenregeling sinds uw indiensttreding is gewijzigd en u niet voldoende bent voorgelicht over de mogelijke gevolgen. U heeft een pensioenovereenkomst met uw werkgever gesloten en voor elke wijziging is uw expliciete instemming noodzakelijk. Ook als de wijziging ten gevolge van fiscale wetswijziging plaatsvindt. Om uw instemming te krijgen moet uw werkgever u de voor u noodzakelijke informatie verstrekken. U moet zelfs gewaarschuwd worden voor risico’s die u hiermee gaat lopen. Uit onderzoek is gebleken, dat in 95% van de situaties de informatie achteraf blijkt onvoldoende te zijn geweest. De Hoge Raad heeft zich hierover al diverse malen een arrest gewezen. Hoewel pensioenadviseurs en pensioenverzekeraars de indruk wekken zorgvuldig te werk te zijn gegaan, blijkt uit de rechtsspraak dat dit meestal niet voldoende het geval is geweest.

Wat is goede voorlichting bij wijziging van een pensioenregeling?

Kort gezegd is van goede voorlichting pas sprake als u op alle effecten van de wijziging bent gewezen. Wat duidelijk gemaakt moet zijn is:

Het effect van de wijzigingen als het salaris in de toekomst stijgt. Dit moet zijn voorgerekend op basis van een reëel scenario ten aanzien van mogelijke salarisstijgingen vanaf het moment dat de pensioenregeling is gewijzigd, liefst voor u persoonlijk. Is deze berekening niet, of onvoldoende gemaakt, dan heeft u een goede kans alsnog pensioenrechten te kunnen claimen.

Als uw pensioenregeling in het verleden is omgezet van eindloonpensioen naar een beschikbare premie, krijgt u geen gegarandeerd pensioen meer, maar bent u afhankelijk van een aantal risico’s. Deze risico’s moeten voldoende inzichtelijk zijn gemaakt. Daarvoor moet u de volgende informatie in de vorm van persoonlijke berekeningen hebben ontvangen:

1. Een risicoscenario ten aanzien van de rentestand, hoe lager de rente, hoe lager uw pensioen. Meestal wordt wel een prognose van het pensioen gegeven op basis van een actuele rentestand zoals die geldt op het moment van wijzigen van de regeling. Er moet echter ook een berekening zijn gemaakt van een negatief scenario, bijvoorbeeld wat uw pensioen zal zijn bij een rentestand van 1%, of 0,5%. Dit moet heel expliciet zijn berekend en is zelden gedaan. Het feit dat in algemene zin op het risico is gewezen is onvoldoende. Ontbreekt de berekening op een extreem lage rentestand, dan heeft u een goede kans op een claim.

2. Een risicoscenario ten aanzien de ontwikkeling van de levensverwachting. Als de wijziging bijvoorbeeld op uw 45e heeft plaatsgevonden, moet expliciet zijn voorgerekend wat het gevolg voor uw pensioen van een toename van de levensverwachting is. Als dit niet expliciet inzichtelijk is gemaakt, heeft u een goede kans op een claim.

3. Als u vanaf het moment van wijzigen zelf keuzes moest gaan maken ten aanzien van beleggingen (in beleggingsfondsen), moet u expliciet zijn voorgerekend aan de hand van concrete voorbeelden, wat de financiële gevolgen voor u zouden zijn bij tegenvallende beleggingsresultaten. U moet concrete berekeningen hebben gekregen over de gevolgen hiervan voor uw pensioen. Als dit niet expliciet inzichtelijk is gemaakt, heeft u een goede kans op een claim.

Wat zegt de Hoge Raad over het wijzigen van een pensioenregeling?

Volgens de recente rechtspraak moet u bij het wijzigen van de pensioenregeling op de hoogte zijn gebracht welke risico’s u in de nieuwe situatie gaat lopen ten opzichte van de oude situatie. Deze risico’s moeten u expliciet zijn voorgerekend, liefst op uw persoonlijke situatie. Zo is het onvoldoende als gewezen is op beleggingsrisico’s, risico’s van toenemende levensverwachting of een lage rentestand. Het moet concreet zijn voorgerekend wat uw pensioen zal bedragen in het geval één of meerdere risico’s zich zouden voorden. Als dit niet expliciet inzichtelijk is gemaakt, heeft u een goede kans op een claim.

Het is al erg lang geleden dat mijn pensioenregeling is gewijzigd. Kan ik daar nog steeds op terugkomen?

In veel pensioengerelateerde rechtszaken wordt er uitgegaan van een algemene verjaringstermijn van 20 jaar. Toch willen wij u adviseren om ook in het geval van een een oudere wijziging van uw pensioenregeling contact met ons op te nemen. Wij kunnen u dan snel voorzien van een duidelijk antwoord.

Ik had een middelloonregeling die is omgezet, kunnen jullie iets voor mij betekenen?

Ook bij de wijziging van middelloonregeling naar beschikbare premie kan pensioenverlies zijn ontstaan. Neem contact met ons op en wij brengen graag voor u in kaart wat de situatie is.

Ik heb bij het einde van mijn dienstverband een vaststellingsovereenkomst getekend met finale kwijting. Kan ik daar nog op terugkomen?

De kans is groot dat dit kan. Het Hof Den Bosch heeft bijvoorbeeld een arrest gewezen waarin zij bepaalt dat je moet weten waar je kwijting voor verleend, anders kun je erop terugkomen. Pensioen is complex en vaak blijken de gevolgen van wijzigingen pas later.

Mijn werkgever bestaat niet meer. Wat kan ik dan nog?

Het is afhankelijk van de omstandigheden die voor u gelden. Door contact met ons op te nemen en uw gegevens paraat te hebben, kunnen wij u snel voorzien van een duidelijk antwoord.

Wat zijn mijn voordelen van het laten claimen van mijn pensioenverlies via jullie?

Wij behandelen iedere zaak individueel, zodat de claim op uw persoonlijke situatie is afgestemd. Dit doen wij op basis van no cure, no pay. Er worden alleen kosten berekend als u daadwerkelijk een bedrag ontvangt van uw pensioenverlies. Dit zijn kosten voor onze partners, die op hun deskundige vlak bijgedragen hebben om de claim voor u te bewerkstelligen.

Wij streven ernaar om een zakelijk compromis te sluiten met de verantwoordelijke partij. De doorlooptijd hiervoor is korter dan een gerechtelijke procedure en er worden minder kosten gemaakt. Mocht dit niet slagen, pas dan starten we een gerechtelijke procedure.

Nemen jullie elke zaak in behandeling?

Dat doen we niet. De inhoud van de casus speelt een belangrijke rol. Daarnaast kijken we naar de hoogte van de te verwachten claim en de mogelijkheden om deze te verhalen. Vooraf maken we een vrijblijvende inschatting, dat kost u dus niets. Ook het verdere verloop bekostigen we helemaal voor u.

Hoe ziet een gerechtelijke procedure bij de rechter eruit?

Voor alle conflicten met een particulier of organisatie met een schadevergoeding van meer dan € 25.000 kunt u een dagvaardingsprocedure bij de civiele rechter starten.

In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de rechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren. Het is verplicht om een advocaat in te schakelen. In het civiel recht kan de rechter beslissen dat de verliezende partij de proceskosten en buitengerechtelijke kosten van de tegenpartij moet betalen. Dit heet een kostenveroordeling.

De uitgebreide dagvaardingsprocedure bestaat uit de volgende stappen:
1. Procedure starten: dagvaarden,
2. Reageren op de dagvaarding,
3. Rolzitting,
4. Schriftelijke ronde,
5. Zitting,
6. Uitspraak (vonnis),
7. Verzet, hoger beroep en cassatie

Is het echt 'no cure, no pay'?

Jazeker! Mocht de claim niet verhaald kunnen worden, dan kost het u niets. Is het succesvol en ontvangt u uw pensioenverlies, dan wordt wel van u verwacht dat een percentage van het te ontvangen bedrag naar de partners gaat.

Wat zijn de kosten?

Vanaf het moment dat wij uw zaak op gaan pakken betalen wij alle kosten die hiermee verbonden zijn. De kosten bestaan bijvoorbeeld uit juridische kosten, zoals advocaatkosten en griffierechten. Verliest u de zaak, dan blijven de kosten voor onze rekening. U wordt dan niets in rekening gebracht. Wint u de zaak, dan worden deze kosten (te vermeerderen met de BTW) uit de opbrengst aan ons terugbetaald. Daarnaast betaalt u een vergoeding in de vorm van een percentage van de opbrengst (na aftrek van de kosten). Dit is een
percentage van 20% te vermeerderen met de BTW.

Hieronder ziet u een rekenvoorbeeld voor een gerechtelijke procedure of een zakelijk compromis.

Gerechtelijke procedure
Claim opbrengst € 205.000
- Inschatting kosten (inning en beoordeling van vordering) € 20.000
Netto opbrengst € 185.000
- 20% Netto opbrengst (courtage) + Btw € 44.770
Resultaat cliënt (Bruto) € 140.230

Zakelijk compromis
Claim opbrengst € 125.000
Inschatting kosten (inning en beoordeling van vordering) € 5.500
Netto opbrengst € 119.500
20% Netto opbrengst (courtage) + Btw € 28.919
Resultaat cliënt (Bruto) € 90.581

Hoelang duurt het claimproces?

Er zijn twee processen mogelijk: een zakelijk compromis en een gerechtelijke procedure. Bij het zakelijk compromis heeft het proces een gemiddelde duur van 14 weken en een slagingspercentage van 50%.

De gerechtelijke procedure (ofwel rechtszaak) heeft een langere doorlooptijd. Dit is mede afhankelijk van bezetting en eventuele achterstanden. Gemiddeld duurt een procedure bij de rechtbank 12 weken en bij gerechtshoven 41 weken.

Bij het behandelen van uw casus wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid tot een zakelijk compromis (gemiddelde duur 14 weken). Mocht dit niet slagen, dan start er mogelijk een procedure bij de rechtbank (gemiddelde duur 12 weken). Als ook dat niet slaagt, kan naar een gerechtshof gestapt worden (gemiddelde duur 41 weken). Het kan dus voorkomen dat de totale doorlooptijd van uw casus 1,5 jaar is, vanwege de optelsom van de diverse processen.

Meer uitleg over doorlooptijden vindt u in de video van Rechtspraak.nl: https://youtu.be/1dfvC0Vqck4.

Kan ik ook samen met mijn collega’s een claim starten?

Ja dat kan. Het blijven dan individuele claims die als het ware gebundeld worden tot een zaak. Vaak leiden deze gezamenlijke claims tot een gunstiger resultaat. Denk daarbij aan gedeelde kosten.

Hoe kan ik het beste contact opnemen met jullie?

Aangezien iedere situatie uniek is, plannen we graag een telefonische afspraak met u in. Op onze homepage kunt u bij de calculator uw telefoonnummer achterlaten en een voorkeursmoment om teruggebeld te worden, kiezen. Ook kunt u uw e-mailadres achterlaten als u dit liever heeft. Een korte vraag? Bel ons dan direct op 085-1301130.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Uw gegevens die u achterlaat via onze website worden bewaard met als doel te gebruiken om verder contact met u op te nemen en uw dossier aan te vullen. Zodra u ons de opdracht geeft om uw persoonlijke situatie voor de claim verder uit te zoeken, vullen we dit dossier aan. Als blijkt dat u de opdracht niet verstrekt, dan worden uw gegevens verwijderd.

Wie is verantwoordelijk voor pensioenverlies dat ik geleden heb?

Bij pensioen zijn verschillende partijen betrokken. Allereerst de werkgever waar de pensioenregeling onderdeel is van het arbeidsvoorwaardenpakket. De pensioenadviseur die betrokken is bij het tot stand brengen en houden van de pensioenregeling. En natuurlijk de pensioenuitvoerder (verzekeringsmaatschappij) die de regeling uitvoert. De verantwoordelijke voor
uw pensioenverlies kan elk van deze partijen zijn en is afhankelijk van de situatie.

Wat is procesfinanciering?

Procesfinanciering is een vorm van ‘no cure, no pay’. Wanneer u met ons gaat samenwerken betaalt de procesfinancier Capaz de kosten die gemaakt moeten worden om uw claim te verhalen. Wordt uw vordering niet toegewezen, dan heeft u ook geen kosten. U loopt dus zelf geen financieel risico. Wint u de zaak, dan worden uit de opbrengst de kosten terugbetaald aan ons. Over het overige deel van de opbrengst wordt een percentage berekend als vergoeding voor ons.

Wat gaat er nog van de claim/opbrengst af wanneer ik de zaak win?

Wanneer u de zaak wint, worden van de opbrengst allereerst de door ons betaalde kosten terugbetaald. Daarnaast betaalt u, wanneer u de zaak wint, nog een vergoeding van 20% van de opbrengst na aftrek van de kosten (beide te vermeerderen met de BTW). De vergoeding van de betrokken partijen komt uit dit percentage, wij brengen zelf geen extra kosten in rekening.

Draag ik mijn vordering aan jullie over?

Nee, u blijft in principe zelf de eigenaar van de vordering.

Kan ik mijn eigen advocaat kiezen?

Wij werken samen met twee advocatenkantoren, namelijk Daniels Huisman en Ten Holter Noordam Advocaten, die gespecialiseerd zijn op het gebied van pensioenen en dit soort vorderingen. Een van deze kantoren zal uw zaak oppakken.

Omdat we een samenwerking hebben met deze kantoren kunnen wij met hen ook goede (prijs)afspraken maken. Dit is bevorderlijk voor de snelheid en wijze van aanpak en maakt de opbrengst voor u groter.

Ik ben als werkgever aangesproken door een werknemer op pensioenverlies. Kan ik ook bij jullie terecht?

Wij bieden de werkgever dezelfde ondersteuning (en procesfinanciering) wanneer deze besluit op te trekken jegens de pensioenadviseur of -verzekeraar.

Met welke onzekerheden moet ik rekening houden?

Er zijn vier onzekerheden die wij in kaart brengen:
1. Wij kunnen nooit een garantie geven dat u uw zaak wint.
2. Als we moeten procederen tot aan het gerechtshof, zal het al snel 1,5 jaar duren voor u uw claim ontvangt.
3. Uw claim blijkt toch niet verhaalbaar.
4. Het verhaalbare bedrag is lager dan het berekende pensioenverlies.

Heeft u een andere vraag?

Neem direct contact met ons op!